phi_schau
lei_schau
sf_schau
kon_schau
imp_schau
sta_schau