phi_prei
lei_prei
schau_prei
kon_prei
imp_prei
sta_prei